UA-149898074-2

Cụm Dự án Thủy điện Nậm Xây Luông

Tên dự án: Cụm Dự án Thủy điện Nậm Xây Luông

Địa điểm:

Năm:

Sản phẩm cung cấp: Thủy điện, nhiệt điện, năng lượng gió

    Chủ Đầu tư kiêm nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Phúc Khánh

.